فروشگاه طبابتخدا هم درد را میدهدهم درمان رافروشگاه طبابترا به دوستان خودمعرفی کنید
آنچه دلخواه همه است جز تن درستی نیست ، که اگر کسی روزی از آن محروم شد آرزویی جز بدست آوردنش ندارد فر و شکوه زمانی فزونی می یابد که دانا نزدمان ارجمند باشد ، و کام بدخواه را به زهر بی اعتنایی بیالایم

 

 

فروشگاه طبابت - خدا هم درد را میدهد هم درمان را-فروشگاه را به دوستان خود معرفی کنید

ستوده و نیک فرجام کسی است که دادگر و نیکنام و در کردار و گفتار به هنجار باشد

 

 

 

 

  ©1399

فروشگاه طبابت

Web hosting by Somee.com